Witamy!

Wypoczynek

Komfort

Elegancja

O nas test

Firma P. P. Elka dzia³a na wielkopolskim rynku, oferuj±c zarówno mieszkania, apartamenty jak i domy o podwy¿szonym standardzie. Mamy w swojej ofercie równie¿ generalne wykonawstwo budynków przemys³owych, biurowych i u¿yteczno¶ci publicznej. Kompleksowo¶æ proponowanych przez nas us³ug pozwala na dopasowanie siê do potrzeb ka¿dego Klienta oraz pe³n± realizacjê postawionych przed nami zadañ z wykorzystaniem najwy¿szej klasy materia³ów i najnowszych rozwi±zañ technologicznych.

Naszym atutem jest przede wszystkim wykwalifikowana kadra, profesjonalizm, oraz elastyczne podej¶cie do realizacji indywidualnych rozwi±zañ dla naszych Klientów, a jednocze¶nie wysoka jako¶æ wykonywanych przez nas inwestycji.

START | WESELA | BANKIETY | NOCLEGI | PUB | KONFERENCJE | ATRAKCJE | IMPREZY | MENU | KONTAKT


(c) "Ranczo"    |   Adres: Wrąbczynek 79, 62-310 Pyzdry